Pritužbe

Pritužbe

Pritužba odnosno prigovor predstavljaju izjavu nezadovoljstva upućenu CENTRAL OSIGURANJU d.d. Sarajevo od strane podnositelja pritužbe / prigovora, a koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja.

Podnositelj pritužbe/ prigovora može biti osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.

Ova pritužba / prigovor se ne podnose i ne primjenjuju na pitanja rješavanja osnovanosti i visine odštetnih zahtjeva, što je regulirano posebnim propisima CENTRAL OSIGURANJA d.d.

Razlozi za podnošenje pritužbe i prigovora

Pritužba odnosno prigovor mogu se podnijeti u sljedećim slučajevima:

• nezadovoljstva postupanjem CENTRAL OSIGURANJA d.d. odnosno osobe koja za CENTRAL OSIGURANJE d.d. obavlja poslove zastupanja u osiguranju,

• nezadovoljstva odlukom CENTRAL OSIGURANJA d.d. u svezi ugovora o osiguranju ili izvršenja ugovora o osiguranju,

• nezadovoljstva zbog postupanja CENTRAL OSIGURANJA d.d. u svezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Podnošenje pritužbe odnosno prigovora

Pritužba odnosno prigovor mogu se podnijeti na jedan od slijedećih načina:

• pismeno putem pošte, faksa ili elektronskim putem,

• usmeno na zapisnik u CENTRAL OSIGURANJU d.d., kao i u svakoj podružnici.

Pritužba odnosno prigovor podnose se u roku od 15 dana od dana saznanja za razlog pritužbe i prigovora, odnosno od dana prijema odluke na koju se pritužba odnosno prigovor odnose, ali najduže u roku od jedne godine dana od dana nastupanja činjenice, okolnost ili događaja zbog kojeg se pritužba odnosno prigovor podnose.

Sadržaj pritužbe odnosno prigovora

Pritužba odnosno prigovor treba sadržavati sljedeće podatke:

• ime, prezime, adresu i kontakt telefon podnositelja prigovora odnosno pritužbe ukoliko je podnositelj fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika odnosno naziv, sjedište ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i kontakt telefon, ukoliko je podnositelj pravna osoba,

• podatke o pravnim sredstvima ukoliko su ista podnesena drugim ovlaštenim tijelima (tužbe, žalbe, prigovori i sl.),

• razlozi zbog kojih se izjavljuje pritužba odnosno prigovor, te zahtjeve podnositelja,

• činjenice i dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe, a koji se sastoje u povredi osnovnih standarda struke osiguranja i dobrih poslovnih običaja prekršenih od strane CENTRAL OSIGURANJA d.d., ukoliko je iste moguće priložiti, kao i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka protiv koje se podnosi pritužba odnosno prigovor, sa prijedlogom dokaza koje treba izvesti,

• datum i mjesto podnošenja pritužbe odnosno prigovora,

• vlastoručni potpis podnositelja, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, ukoliko je podnositelj fizička osoba odnosno potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat ako je podnositelj pravna osoba,

• priloženu punomoć za zastupanje, ukoliko je pritužba podnesena od strane punomoćnika.

Odluka o podnesenoj pritužbi odnosno prigovoru donosi se u roku od 15 dana računajući od dana prijema potpune i kompletirane pritužbe.

Obrazac pritužbe/prigovora osiguranika možete preuzeti ovdje

Podnošenje prigovora Ombudsmenu u osiguranju FBiH

U slučaju nezadovoljstva odgovorom po rješavanju pritužbe odnosno prigovora u CENTRAL OSIGURANJU d.d., imate mogućnost obraćanja Ombudsmenu u osiguranju FBiH u Sarajevu koji je nadležan za postupke utvrđivanja kršenja dobrih poslovnih običaja i osnovnih standarda struke osiguranja i posredovanja radi mirnog rješavanja sporova.

Ombudsmen u osiguranju FBiH nije nadležan da ocjenjuje osnovanost odštetnih zahtjeva ili njihovu visinu.

Obrazac Prigovora Ombudsmenu u osiguranju možete preuzeti ovdje